Pomoc – Kde je Bůh (CZ)

POMOZTE! – KDE JE BŮH

Jsem zklamaný, smutný, rozzlobený! Války, lidé na útěku, hlad, nevyléčitelné nemoci, všude smrt, zkáza. Vykořisťování přírody, plýtvání zdroji, nepředstavitelné zisky na úkor chudých. (2. Timoteovi 3,1-5).

Pokud je ten milý Bůh všemocný a může vše změnit, proč tedy nezasáhne? Kde je Bůh? Je nebe prázdné? Existuje vůbec nějaký Bůh?

JE TVŮJ VZTAH K BOHU V POŘÁDKU?

Bůh na nás nechává svítit slunce, dává déšť, dává vzejít setbu i zdar při žni – a ty z toho bereš. Kde je tvůj dík? (Římanům 1,21) Znáš Boží přikázání. (2. Mojžíšova 20, desatero přikázání) Dodržuješ je ale také? Nerouháš se, nikoho nezabíjíš, nepodvádíš, nekradeš, necizoložíš, ctíš své rodiče, netoužíš po autě, majetku, nebo partnerovi tvého bližního? Závist, hádka, nebo hříšné myšlenky – je ti to vše neznámé? Činíš vše tak, abys odňal bídu, strach, zoufalství jiných? (List Jakubův 4,17)

Žiješ jako Ježíš, Syn Boží, úplně bez hříchu?

BŮH ZASÁHNE!

Bůh nenechá žádného vraha dětí, ale také žádného lháře, jednoduše běžet. Bůh je spravedlivý a jeho hněv přijde. Kdo není takový, jako Ježíš Kristus, je vinný. Bůh rozhoduje o tobě a tvé věčnosti. Náboženství, dary a dobré skutky k vyrovnání nestačí. Není spravedlivého, není ani jednoho (Bible, Římanům 3, 10). S vinou, která nebyla odpuštěna, nemůžeš uniknout Jeho hněvu a věčnému zatracení. Jaká milost, že Bůh se svým hněvem ještě čeká.

Bez Ježíše tě toto potká.

PROČ PŘIŠEL JEŽÍŠ KRISTUS?

Aby ukončil válku, trápení a nemoc? On chtěl zvítězit nad zdrojem hříchu, nad ďáblem, a tebe zavolat k obrácení se! On řekl: „nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání.“ (Ev. Lukáše 5, 32 – Přečti si celý příběh v Bibli)

ZACHRÁNCE, JEŽÍŠ KRISTUS, ZEMŘEL NA KŘÍŽI!

On přišel, … aby sloužil, a aby dal duši svou na vykoupení za mnohé.“ (Ev. Marka 10, 45) Bůh se stal člověkem, aby sloužil. Ta největší služba byla, že zemřel jako člověk za mnohé lidi na kříži. Ježíš Kristus zaplatil u Boha trest za hříchy svým životem. Tak velice tě miluje.

Potřebuješ Ježíše jako svého zástupce, svého zachránce – abys nebyl věčně ztracený.

ODVAHA K „PRVNÍMU KROKU“

Bůh tě miluje a jde ti vstříc! Chce tě osvobodit od tvých hříchů, zachránit tě a naplnit tě Jeho radostí a Jeho pokojem. A my tě prosíme: „ Reaguj dnes na Boží lásku.“ Vyhledej si klidné místo a modli se k Bohu. (Matouš 6,6

Vyznej Mu své mnohé hříchy, pros Boha o milost a On ti odpustí. (1.Jana 1,9 + Lukáš 18,13)

Bez vyznání Bůh neodpustí. (Žalm 32,5) Věř, že Pán Ježíš je tvůj zachránce, že za tebe zemřel. (Skutky apoštolů 16,31) Potom budeš patřit k „mnohým“, kteří jsou spaseni.

Pouze takto přijde Ježíš Kristus do tvého života. Bude při tobě stát v každém soužení a po tvém životě na této zemi budeš u Něho v nebi. Na tomto místě už není žádné trápení.


Máte nějaké otázky k tomuto tématu?
Napište nám na tuto e-mailovou adresu: peter@death-unto-life.com


ČTĚTE VÍCE

Korona-virus a strach


DOPIS TOBĚ

DŮLEŽITÁ MÍSTA Z BIBLE

2. Timoteovi 3, 1-5

Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej.

Římanům 1, 21

Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě.

2. Mojžíšova 20, desatero přikázání

  • Já Hospodin jsem tvůj Bůh, nebudeš míti jiné Bohy vedle mne.
  • Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi…. nebudeš se jim klaněti, nebo ja Hospodin tvůj Bůh jsem……
  • Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo.
  • Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil.
  • Cti svého otce a svou matku
  • Nebudeš vraždit!
  • Nebudeš cizoložit!
  • Nebudeš krást!
  • Nebudeš vydávat proti bližnímu svému falešné svědectví!
  • Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

List Jakubův 4, 17

Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích.

Zjevení 20, 11-15

A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kkteří v něm byli, i smrt a hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, 
a každý byl souzen podle svých skutků. A smrt a hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

Římanům 2, 2-16

Víme, že Boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. Máš za to, člověče, který soudíš ty, kdo takové věci dělají, a sám činíž totéž, že unikneš Božímu soudu? Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a trpělivosti, a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Svou tvrdostí a nekajícným srdcem si shromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. On odplatí každému podle jeho skutků. Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest 
a neporušitelnost, dá věčný život. Avšak těm, kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdu, nýbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivostí. Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka; avšak sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro, předně Židovi, a také Řekovi. U Boha není přijímání osob. Ti, kdo bez zákona zhřešili, bez zákona také zahynou; a ti, kdo zhřešili pod zákonem, skrze zákon budou souzeni. Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní. Když totiž pohané, kteří nemají zákon, přirozeným způsobem činí to, co zákon požaduje, pak jsou sami sobě zákonem, ač zákon nemají. Ukazují, že mají dílo zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obviňují nebo také obhajují, v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech.

1 .Timoteovi 2, 4

Který chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy.

Matouš 6, 6

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který jje v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.

1. Jana 1, 9

Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.

Lukáš 18, 13

….Bože, projev milost, mně hříšnému.

Žalm 32, 5

Pak jsem ti svůj hřích oznámil, svou vinu jsem neukryl. Řekl jsem: vyznám na sebe svá přestoupení Hospodinu. A tys sňal vinu mého hříchu.

Skutky apoštolů 16, 31

Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i dům tvůj.