Gdzie jest Bóg? (PL)

POMOCY – GDZIE JEST BÓG?

Jestem rozczarowany, smutny i zły! Wojna, ludzie uciekają, głód, nieuleczalne choroby, wszędzie śmierć i zniszczenie. Niszczenie przyrody, marnotrawstwo zasobów, niewyobrażalne zyski kosztem biednych (2. Tymoteusza 3,1-5).

Jeśli Bóg jest naprawdę wszechmocny, może wszystko zmienić. Dlaczego On nie interweniuje? Gdzie jest Bóg? Czy niebo jest puste? A tak właściwie, to czy Bóg w ogóle istnieje?

JAKIE SĄ TWOJE RELACJE Z BOGIEM?

Bóg pozwala, aby słońce świeciło dla nas, daje deszcz, daje dobrobyt do siewów i żniw – a Ty otrzymujesz i otrzymujesz. Gdzie jest Twoja wdzięczność? (Rzymian 1,21). Znasz Boże zasady (Dziesięć przykazań w Księdze Wyjścia 20,2). Czy naprawdę ich przestrzegasz? Nie bluźnisz, nikogo nie zabijasz, nie oszukujesz, nie kradniesz, nie popełniasz cudzołóstwa, szanujesz swoich rodziców, nie pragniesz wakacji Twojego sąsiada, jego samochodu, domu lub partnerki? Nie znasz zazdrości, sporów lub grzesznych myśli? Robisz wszystko, aby odsunąć od innych niepokój, lęk i rozpacz? (Jakuba 4,17).

Żyjesz jak Jezus, Syn Boży, zupełnie bez grzechu?

BÓG INTERWENIUJE!

Morderca dzieci, a nawet kłamca, nie może uciec przed Bogiem. Bóg jest sprawiedliwy i jego gniew nadchodzi (Apokalipsa Jana 20,11-15). Ten, kto nie żyje jak Jezus Chrystus, jest winny. Bóg wydaje na Ciebie swój wyrok i decyduje o Twojej wieczności. Religia, darowizny i dobre uczynki nie wystarczą, by zrekompensować winę. „Nie ma nikogo sprawiedliwego, nawet jednego” (Biblia, Rzymian 3,10). Z niewybaczoną winą nie możesz uciec przed Jego gniewem, Twoim wiecznym potępieniem (Rzymian 2,2-16). Jaka to łaska, że Bóg czeka ze swoim sądem (1. Tymoteusza 2,4).

Bez Jezusa spotka Cię sąd.

DLACZEGO JEZUS CHRYSTUS SIĘ NARODZIŁ?

Aby zatrzymać chorobę, wojnę i nędzę? On przybył, aby pokonać źródło grzechu, którym jest Diabeł, i wezwać Cię do pokuty! Powiedział: „Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników” (Łuk. 5,32). Przeczytaj całą tę historię w Biblii.

ZBAWICIEL, JEZUS CHRYSTUS, UMARŁ NA KRZYŻU!

„… nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu” (Marka 10,45). Bóg staje się człowiekiem, aby służyć. Największą posługą było umrzeć na krzyżu jako człowiek dla wielu ludzi. Jezus Chrystus zapłacił swoim życiem karę za grzechy przed Bogiem. Tak bardzo Cię kocha.

Potrzebujesz Jezusa jako Twojego Zastępcy i Zbawiciela – nie musisz być na zawsze zgubiony.

ODWAŻ SIĘ NA „PIERWSZY KROK”

Bóg Cię kocha, wychodzi na Twoje spotkanie! On chce Cię uwolnić od grzechów, uratować i wypełnić Twoje serce swoją radością i pokojem. Prosimy Cię: „Odpowiedz dzisiaj na Bożą miłość!”. Znajdź ciche miejsce i pomódl się do Boga (Mateusza 6,6).

Wyznaj Bogu wszystkie swoje grzechy, poproś Go o miłosierdzie – wtedy On przebaczy (1. Jana 1,9; Łukasza 18,13).

Bez wyznania Bóg nie wybacza (Psalm 32,5). Uwierz, że Pan Jezus jest Twoim Zbawicielem – że umarł za Ciebie (Dzieje 16,31). Po tym również Ty będziesz należał do „wielu”, którzy są zbawieni.

Tylko wtedy Jezus Chrystus będzie mógł wejść do Twojego życia. Będzie stał przy Tobie w każdym cierpieniu, a kiedy Twoje życie na tej ziemi się zakończy, będziesz z Nim w niebie. Tam nie będzie już więcej cierpienia.


Masz pytanie odnośnie tego tematu?
Napisz do nas: peter@death-unto-life.com


Więcej do czytania

List do Ciebie

KORONAWIRUS i STRACH


Cytaty z Biblii

2. List do Tymoteusza 3,1-5

A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.

List do Rzymian 1,21

Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.

Dziesięć przykazań w Księdze Wyjścia 20

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą… Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego… Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego… Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie, ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota nie czyńcie sobie.

List Jakuba 4,17

Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.

Apokalipsa Jana 20,11-15

I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

List do Rzymian 2,2-16

Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego: Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny; tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka, a chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą; a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą; gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają; dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę; będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa.

1. List do Tymoteusza 2,4

Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Ewangelia Mateusza 6,6

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

1. List Jana 1,9

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Ewangelia Łukasza 18,13

A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

Psalm 32,5

Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela.

Dzieje Apostolskie 16,31

A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.