Waar is God? (NL)

Help – Waar is God?

Ik ben teleurgesteld, treurig, woedend! Oorlogen, vluchtende mensen, hongersnoden, ongeneeslijke ziekten, overal dood en vernieling. Uitbuiting van de natuur, verspilling van reserves, onvoorstelbare winsten ten koste van de armen. (2 Timotheüs 3:1-5)

Als de liefdevolle God almachtig is en dus alles kan veranderen, waarom grijpt Hij dan niet in? Waar is God? Is de hemel leeg? Bestaat er wel een God?

Is jouw relatie tot God perfect?

God laat de zon schijnen voor ons, geeft regen, laat het zaad en de oogst bloeien – en jij neemt er alleen van. Waar is je dankbaarheid? (Romeinen 1:21) Je kent de tien geboden misschien wel. (De 10 geboden in Exodus 20) Heb jij ze werkelijk gehouden?
Je vloekt niet, doodt niemand, liegt niet, steelt niet, breekt het huwelijk niet en eert je ouders? Je verlangt niet naar de vakantie, auto, partner of het huis van je naaste? Afgunst, ruzie of zondige gedachten zijn je onbekend? Je doet er alles aan om de nood, angst en vertwijfeling van anderen weg te nemen? (Jakobus 4:17)

Je leeft zoals Jezus Christus, de Zoon van God – helemaal zonder zonde?

God grijpt in!

Eén ding is zeker: God laat geen kinderverkrachter, maar ook geen gewone leugenaar lopen. God is rechtvaardig en Zijn toorn komt. (Openbaring 20:11-1Wie niet zo heilig is als Jezus Christus, is schuldig. God oordeelt over jou en je eeuwigheid. Religie, donaties en goede werken zijn niet genoeg als compensatie. ‘Er is geen rechtvaardige, ook niet één.’ (De Bijbel, Romeinen 3:10)
Met onvergeven schuld kun je Zijn toorn – de eeuwige verdoemenis – niet ontkomen. (Romeinen 2:2-16) Wat een genade, dat God nog wacht met Zijn oordeel. (1 Timotheüs 2:4)

Zonder Jezus zal het je treffen.

Waarom is Jezus Christus gekomen?

Is Hij gekomen om oorlog, ellende en ziekte te stoppen? Nee, Hij kwam om diegene overwinnen die de bron van de zonde is, de duivel. En Hij roept je op tot bekering! Hij zegt: ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering.’ (De Bijbel, Lukas 5:32. Lees de hele geschiedenis in de Bijbel)

De Redder, Jezus Christus, stierf aan het Kruis!

‘Hij is gekomen, …om te dienen, en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.’ (De Bijbel, Markus 10:45) God werd Mens om te dienen! Zijn grootste dienst was om als Mens voor veel mensen aan het kruis te sterven. Jezus Christus heeft met Zijn leven de straf voor de zonden betaald bij God. Zo lief heeft Hij jou!

Je hebt HEM nodig als je Plaatsvervanger en Redder – je mag niet verloren gaan.

Bemoediging voor de ‘eerste stap’

God heeft je lief en komt je tegemoet! Hij wil je van je zonden bevrijden, redden en je met Zijn vreugde en Zijn vrede vervullen. We smeken je: ‘Laat je verzoenen met God’. Zoek een rustige plek en bid tot God. (Mattheüs 6:6)

Belijd je vele zonden aan Hem, bid God om genade, dan zal Hij je vergeven. (1 Johannes 1:9 & Lukas 18:13)

Zonder belijdenis kan God niet vergeven. (Psalm 32:5Geloof, dat de Heere Jezus je Redder is en dat Hij voor jou stierf. (Handelingen 16:3) Dan hoor je bij de ‘velen’ die gered zijn.

Alleen zo kan Jezus Christus in jouw leven komen. Hij zal je bijstaan in al je leed en na je leven hier op aarde zul je bij Hem in de hemel zijn. Op die plek is geen sprake meer van lijden!


Heeft u een vraag?
Stuur ons nu een e-mail: peter@death-unto-life.com


MEER TE LEZEN

De Bijbel – een Brief voor jou


Citaten uit de Bijbel

1.) 2 Timotheüs 3:1-5

Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn; want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekend, losbandig, wreed, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Ogenschijnlijk bezitten zij Godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Wend u van dezen af.

2.) De 10 geboden in Exodus 20

Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

3.) Romeinen 1:21

Want hoewel zij God kennen, hebben zij Hem als God niet verheerlijkt of gedankt, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden.

4.) Jakobus 4:17

Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor die is het zonde.

5.) Openbaring 20:11-15

En ik zag een grote witte troon en Hem die daarop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten; en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, groten en kleinen, staan voor de troon; en er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend: het boek des levens. En de doden werden geoordeeld in overeenstemming met wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hades gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek des levens, dan werd hij geworpen in de poel van vuur.

6.) Romeinen 2:2-16

En wij weten, dat het oordeel van God naar waarheid is over hen die zulke dingen doen. En gij, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen doen, en hetzelfde doet, denkt gij, dat gij aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht gij de rijkdom van Zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en weet gij niet dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? Maar naar uw hardheid en uw onbekeerlijk hart hoopt gij voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, Die een ieder vergelden zal naar zijn werken: hun die met volharding in goede werken heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken – eeuwig leven; maar hun die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, doch gehoorzaam aan de ongerechtigheid – toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid over elke ziel van een mens die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede voor een ieder die het goede werkt, eerst voor de Jood en ook voor de Griek; want er is geen aanzien des persoons bij God. Want allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden, (want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig voor God, maar de dader van de wet zullen gerechtvaardigd worden; want wanneer de volken, die geen wet hebben, van nature doen wat de wet zegt, dan zijn dezen, die geen wet hebben, zichzelf tot een wet, en zij tonen, dat het werk van de wet in hun harten geschreven staat, terwijl hun geweten meegetuigt en hun gedachten elkaar onderling beschuldigen of ook verontschuldigen) op de dag, dat God het verborgene van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn evangelie.

7.) 1 Timotheüs 2:4

God, onze Heiland,… Die wil dat alle mensen behouden worden en tot de kennis van de waarheid komen. 

8.) Mattheüs 6:6

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u vergelden.

9.) 1 Johannes 1:9

Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

10.) Lukas 18:13

En de tollenaar stond op een afstand en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij, zondaar, genadig!

11.) Psalm 32:5

Mijn zonde maakte ik U bekend, Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid. Sela.

12.) Handelingen 16:3

En zij zeiden: Geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.