Pomoc – Kde je Boh (SK)

POMOC – KDE JE BOH

Som sklamaný, smutný, rozhnevaný! Vojny, ľudia na úteku, hlad, nevyliečiteľné choroby, všade smrť, skaza. Vykorisťovanie prírody, plytvanie zdrojmi, nepredstaviteľné zisky na úkor chudobných. (2. Timoteovi 3,1-5).

Ak je ten milý Boh všemocný a môže všetko zmeniť, prečo teda nezasiahne? Kde je Boh? Je nebo prázdne? Existuje vôbec nejaký Boh?

JE TVOJ VZŤAH S BOHOM PERFEKTNÝ?

Boh pre nás necháva svietiť slnko, dáva dážď, dáva vzísť sejbe i zdar pri žatve – a ty z toho berieš. Kde je tvoja vďaka? (Rimanom 1,21) Poznáš Božie prikázania. (2. Mojžišova 20, desatoro prikázaní) Ale aj ich dodržuješ? Nerúhaš sa, nikoho nezabíjaš, nepodvádzaš, nekradneš, necudzoložíš, ctíš si svojich rodičov, nemáš žiadnu túžbu po dovolenke, aute alebo partnerovi tvojho blížneho? Závisť, hádka alebo hriešne myšlienky – je ti to všetko neznáme? Činíš všetko tak, aby si odstránil biedu, strach, zúfalstvo iných? (List Jakoba 4,17)

Žiješ ako Ježiš, Syn Boží, úplne bez hriechu?

BOH ZASIAHNE!

Boh nenechá len tak ďalej ísť žiadneho vraha detí, ale ani žiadneho klamára. Boh je spravodlivý a Jeho hnev príde. Kto nie je taký, ako Ježiš Kristus, je vinný. Boh rozhoduje o tebe a tvojej večnosti. Náboženstvo, dary a dobré skutky na vyrovnanie nestačia. „Nieto spravodlivého ani jedného“ (Biblia, Rimanom 3,10). S vinou, ktorá nebola odpustená, nemôžeš uniknúť Jeho hnevu a večnému zatrateniu. Aká milosť, že Boh so Svojím hnevom ešte čaká.

Bez Ježiša ťa toto postretne.

PREČO PRIŠIEL JEŽIŠ KRISTUS?

Aby ukončil vojnu, trápenie a chorobu? Chcel zvíťaziť nad pôvodcom hriechu, nad diablom, a teba povolať k obráteniu sa! Povedal: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu“ (Ev. Lukáša 5,32 – prečítaj si celý príbeh v Biblii).

ZÁCHRANCA, JEŽIŠ KRISUS, ZOMREL NA KRÍŽI!

„Prišiel, aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých“ (Ev. Marka 10,45). Boh sa stal človekom, aby slúžil. Tá najväčšia služba bola, že zomrel ako človek na kríži za mnoho ľudí. Ježiš Kristus zaplatil u Boha trest za hriechy Svojím životom. Tak veľmi ťa miluje.

Potrebuješ Ježiša ako svojho Zástupcu, svojho Záchrancu – aby si nebol večne zatratený.

ODVAHA NA „PRVÝ KROK“

Boh ťa miluje a ide ti v ústrety. Chce ťa oslobodiť od tvojich hriechov, zachrániť ťa a naplniť ťa Jeho radosťou a pokojom. A my ťa prosíme: „Odpovedz už dnes na Božiu lásku.“ Nájdi si pokojné miesto a modli sa k Bohu. (Matúš 6,6

Vyznaj Mu svoje mnohé hriechy, pros Boha o milosť a On ti odpustí. (Jánov 1,9 + Lukáš 18,13)

Bez vyznania Boh neodpustí. (Žalm 32,5) Ver, že Pán Ježiš je tvoj Záchranca, že za teba zomrel. (Skutky apoštolov 16,31) Potom budeš patriť k mnohým, ktorí sú spasení.

Len tak príde Ježiš Kristus do tvojho života. Bude ťa sprevádzať v každom utrpení a po tvojom živote tu na zemi budeš s Ním v nebi. Na tomto mieste už viac niet žiadneho utrpenia!


Máš k tejto téme nejaké otázky?
Napíš nám už teraz e-mail na adresu: peter@death-unto-life.com


VIAC ČÍTAJTE

Korona-virus a strach


DOPIS TOBĚ

DÔLEŽITÉ MIESTA Z BIBLIE

2. Timoteovi 3,1-5

Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chvastaví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň.

Rimanom 1,21

Pretože poznajúc Boha neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce.

2. Mojžišova 20, desatoro prikázaní

– Ja, Hospodin, som tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
– Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo.
– Pamätaj na sobotný deň, aby si ho svätil.
– Cti otca svojho a matku svoju.
– Nezabiješ!
– Nescudzoložíš!
– Nepokradneš!
– Nevydáš proti svojmu blížnemu falošného svedectva!
– Nezatúžiš po dome svojho blížneho!
– Nezatúžiš po žene svojho blížneho, ani po jeho otrokovi, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býkovi, ani po jeho oslovi, vôbec po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.

List Jakoba 4,17

Kto teda vie dobre činiť a nečiní, má hriech.

Zjavenie Jána 20,11-15

A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo nájdené. A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorili sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i hádes dali mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a hádes boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A ak niekto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.

Rimanom 2,2-16

A vieme, že súd Boží je podľa pravdy na tých, ktorí robia také veci. A či to myslíš, ó, človeče, ktorý súdiš tých, ktorí páchajú také veci, a sám robíš to isté, že ty ujdeš súdu Božiemu? A či pohŕdaš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu? Ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha, ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov, a síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a česť a neporušiteľnosť – večným životom, a svárlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, ale poslúchajú neprávosť, bude rozhorčenie a hnev; súženie a úzkosť na každú dušu človeka, ktorý robí zlé, na dušu Žida predne, i Gréka. Ale sláva i česť i pokoj každému, kto robí dobré, Židovi predne, i Grékovi, pretože Boh nehľadí na osobu. Lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona, bez zákona i zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení. Lebo nie poslucháči zákona sú spravodliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení. Lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona sami sebe sú zákonom, ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolusvedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo aj vyhovárajú, v deň, keď bude Boh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.

Timoteovi 2,4

Ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.

Matúš 6,6

Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne.

Jánov 1,9

Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.

Lukáš 18,13

…Ó, Bože, buď milostivý mne hriešnemu!

Žalm 32,5

Preto som povedal: Vyznám ti svoj hriech. A svojej neprávosti som nezakryl. Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia. A ty si odpustil neprávosť môjho hriechu.

Skutky apoštolov 16,31

And they said, Believe on the Lord Jesus and you will be saved, you and Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.